skip to Main Content

Op deze pagina staan de algemene voorwaarden van No Nonsense Technical Solutions uitgelegd.

1. Geldigheid

 1. De onderstaande voorwaarden zijn altijd van toepassing op alle rechtsverhoudingen uit hoofde waarvan No Nonsense Technical Solutions BV (hierna: “NNTS”) werkzaamheden heeft verricht en/of goederen heeft geleverd. De algemene voorwaarden maken in ieder geval deel uit van alle overeenkomsten waarbij NTTS partij is en zijn voorts van toepassing tijdens onder-handelingen (de precontractuele fase), waarbij NNTS betrokken is en die aan een eventuele rechtsverhouding/overeenkomst voorafgaan.
 2. Onderstaande voorwaarden blijven uitsluitend gelden ook indien het briefpapier, de facturen en/of de overige bescheiden afkomstig van de wederpartij verwijzen naar of vermelden dat zijn/haar of andere algemene voorwaarden van toepassing zouden zijn. Tenzij dit schriftelijk wordt overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden of bedingen van de wederpartij of derden uitgesloten. Indien er een strijdigheid ontstaat tussen onderstaande voorwaarden en de bepalingen in de overeenkomst, prevaleren de bepalingen in de overeenkomst.
 3. Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen, afwijkende bedingen op de overeenkomst of deze algemene voorwaarden waarbij NNTS verplichtingen aangaat of instemmen met een lagere verkoopprijs, gelden niet als tussen partijen overeengekomen zolang zij niet door NNTS schriftelijk zijn bevestigd. NNTS behoudt zich te allen tijde het recht voor om van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen geen gebruik te maken.

2. DNR 2011

 1. In aanvulling op deze voorwaarden is ’De Nieuwe Regeling 2011” (DNR 2011)  van  toepassing, tenzij daarvan in deze algemene voorwaarden van wordt afgeweken.
 2. In het geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de DNR 2011 prevaleren deze algemene voorwaarden, onverminderd het bepaalde in artikel 1.b.

3. Afwijking t.o.v. DNR2011 (1)

 1. De volgende artikelen uit de DNR2011 zijn niet van toepassing dan wel wordt daarvan afgeweken:
 • Artikel 2 lid 3q DNR2011 is niet van toepassing;
 • Artikel 10 is niet van toepassing;
 • Artikel 11 lid 3 is niet van toepassing;
 • De termijn genoemd in artikel 11 lid 11 bedraagt in beginsel vijf jaren, maar zal mede afhangen van de omstandigheden van het geval waaronder de wettelijke bewaarplicht. De adviseur bewaart de gegevens – voor zover het persoonsgegevens betreffen in de zin van de AVG – niet langer dan strikt noodzakelijk, waaronder begrepen de wettelijke bewaartermijnen of een eventueel tussen partijen gemaakte afspraak over bewaartermijnen. De adviseur bepaalt of en zo ja hoe lang gegevens bewaard moeten blijven;
 • Artikel 13 lid 1 is aangepast: “De adviseur is nimmer (dus ook niet ingeval van bijvoorbeeld overmacht, reclames, tekortkoming in de nakoming van enige uit hoofde bestaande verplichting, onrechtmatige daad, onjuist advies) gehouden tot enige schadevergoeding en/of boete, hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook.”;
 • Artikel 13 lid 2 is niet van toepassing;
 • Artikel 14 lid 1 is aangepast: “Voor zover in rechte komt vast te staan dat voornoemde volledige uitsluiting van de aansprakelijkheid (artikel 13 lid 1) niet in stand kan blijven, geldt dat de adviseur uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan redelijke kosten die de opdrachtgever moet maken om de prestaties van de adviseur aan de overeenkomst te laten beantwoorden.”;
 • Aan artikel 14 lid 2 worden de volgende voorbeelden toegevoegd: “materiele schade aan eigendommen van andere partijen, extra personeelskosten, kosten voor noodvoorzieningen, kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust mocht worden verwacht, kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak – de aansprakelijkheid – de directe schade en de wijze van herstel”;

3. Afwijking t.o.v. DNR2011 (2)

 • Artikel 14 lid 7 is niet van toepassing;
 • Artikel 15 is aangepast:

1 Uitsluitend in het geval de adviseur aansprakelijk is voor directe schade geldt dat de hoogte van het door de adviseur te betalen bedrag ter zake van schadevergoeding en boete nooit hoger zou (kunnen) zijn dan een door de adviseur afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft op een uitkering, waarbij geldt dat:

2 de hoogte van het door de adviseur / de verzekeraar te betalen bedrag ter zake van de schadevergoeding en boete nooit hoger (kunnen) zijn dan het bedrag dat vermeld staat in de factuur ter zake van het/de betreffende goed(eren) / werkzaamheden, dus ook niet in het geval de wederpartij geen aanspraak kan maken op een uitkering van de aansprakelijkheidsverzekeraar van de adviseur, waarbij geldt dat:

3 de adviseur hoogstens en uitsluitend aansprakelijk zal zijn tot een bedrag van maximum € 10.000,- in totaliteit.”;

 • Artikel 16 lid 1: vijf jaren is twee jaren;
 • Artikel 46 lid 4a tot en met 4e is aangepast: “De adviseur heeft het recht op zijn naam en voor zijn rekening een octrooi op een vinding, ontstaan tijdens en door de uitvoering van de opdracht, aan te vragen.”;
 • Artikel 58 is aangepast:

“1 Alle geschillen, ook die slechts door één der partijen als zodanig worden aangemerkt, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo;

2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten;

3 In geval van strijd tussen deze tekst en een in een andere taal gestelde tekst van de algemene voorwaarden (waaronder de DNR 2011) prevaleert de Nederlandse tekst.

4. Offerte

De offertes van NNTS zijn vrijblijvend. Alle offertes gelden voor de termijn zoals in de offerte vermeld. Indien geen termijn is vermeld, geldt de offerte 30 kalenderdagen. Een offerte kan door NNTS worden verlengd door een schriftelijke mededeling aan de wederpartij waarin ook de duur van de verlenging staat vermeld. Een offerte wordt gedaan op basis van de ten tijde van het indienen van de offerte geldende wet- en regelgeving.

5. Tarieven en betaling

NNTS is gerechtigd tarieven te wijzigen. In geval van een bij of krachtens de wet getroffen loon- of prijs- maatregel, kan de tarievenwijziging ingaan op de eer- ste dag van de maand volgende op die van de maat- regel. Tariefsverhogingen zullen aan de opdrachtge- ver schriftelijk worden meegedeeld en worden bere- kend over de nadien te verrichten werkzaamheden. Tariefsverhogingen tot drie maanden na opdracht- verstrekking worden niet doorberekend. NNTS dient haar declaraties per week in, tenzij anders overeen- gekomen. Het staat NNTS vrij voorschotdeclaraties te zenden. Betaling van de (voorschot)declaraties geschiedt binnen tien dagen na dagtekening. Indien NNTS, al dan niet na rappel, geen betaling heeft ont- vangen, is zij gerechtigd haar vordering uit handen  te geven en is de opdrachtgever ook de werkelijke daaraan verbonden kosten – zowel buitengerechtelijk  als gerechtelijk – vermeerderd met de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW en omzetbelasting verschuldigd. Voorts is de opdrachtgever alle andere kosten verschuldigd die NNTS moet maken om haar vordering te incasseren. Betalingen van de opdrachtgever worden altijd eerst in mindering gebracht op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op hoofdsommen, waarbij oude vorderingen voor nieuwe gaan.

6. Samenwerking met derden

Indien NNTS, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van de DNR2011, op verzoek van opdrachtgever samenwerkt met e´e´n of meer andere adviesbureaus, architecten of andere derden inschakelt, zal NNTS voor het door deze derden verrichte deel van de opdracht niet aansprakelijk zijn, tenzij en voor zover NNTS deze aansprakelijkheid uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. De opdrachtgever is in die gevallen verantwoordelijk voor de door deze derden aan NNTS te verstrekken gegevens. Indien NNTS in het kader van de uitvoering van een haar verstrekte opdracht zelf e´e´n of meer andere bureaus of deskundigen inschakelt, zal NNTS voor het door deze derde(n) verrichte deel van de opdracht aansprakelijk zijn voor zover die derde jegens NNTS aansprakelijk is.

7. Gegevensverstrekking, verzending en gebruik van documenten

De opdrachtgever staat ervoor in, dat de door hem te verstrekken gegevens tijdig, volledig, actueel en juist zijn. Kosten ten gevolge van vertraging in het verstrek- ken van deze gegevens en in het algemeen stagnatie buiten de schuld van NNTS om komen voor rekening van de opdrachtgever. Verzending van documenten of andere gegevensdragers (inclusief tekeningen) door NNTS geschiedt voor risico van de opdrachtgever. De door NNTS vervaardigde rapporten, verslagen, documenten, kostenopstellingen en dergelijke mogen alleen door de opdrachtgever worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn vervaardigd. De opdrachtgever is uitsluitend bevoegd (onderzoeks-) rapporten aan derden ter beschikking te stellen indien dit uit- drukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Voor het afhandelen van de sollicitatieprocedure zijn ook contactgegevens nodig. Hierom verzamelen we jouw telefoonnummer en emailadres om zo met jou te kunnen communiceren over de sollicitatieprocedure.

No Nonsense Technical Solutions B.V. bewaart jouw CV, motivatiebrief, (groeps)opdracht en contactgegevens een maximum van 1 jaar na het afronden van de sollicitatieprocedure. Bepaalde persoonsgegevens zullen voor onbepaalde tijd anoniem bewaard blijven, dit zijn als volgt: de studierichting, de studiefase en het geboortejaar.

8. Aansprakelijkheid

De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade van derden indien rapporten/documenten niet alleen door opdrachtgever zijn gebruikt voor het doel waarvoor de overeenkomst tussen partijen is gesloten.

9. Geheimhouding en gebruik als referentie

De opdrachtgever en NNTS zullen alle door de e´e´n aan de ander verschafte gegevens vertrouwelijk be- handelen en van deze gegevens alleen gebruikmaken in het kader van de uitvoering van de opdracht. NNTS is gerechtigd de opdracht als referentie te gebruiken.

10. Personeel

De opdrachtgever verplicht zich gedurende de periode van uitvoering van de opdracht en, in afwijking van artikel 12 lid 6 DNR2011,  gedurende een periode van een jaar na beëindiging  ervan, anders dan na schriftelijke toestemming van NNTS, geen bij NNTS werkzame personeelsleden belast met het uitvoeren van de opdracht in dienst te nemen of op welke wijze dan ook in te schakelen c.q. werkzaamheden te laten verrichten op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van vijftigduizend euro (€ 50.000,-), onverminderd het recht om de daadwerkelijk geleden schade te verhalen.

11. Goedkeuring gegevens

Door NNTS aan de opdrachtgever ter goedkeuring verzonden documenten of andere gegevensdragers (inclusief tekeningen) worden geacht door de op- drachtgever te zijn goedgekeurd wanneer de op- drachtgever niet binnen twee weken na de verzenddatum schriftelijk en ondubbelzinnig het tegendeel heeft bericht.

Back To Top