skip to Main Content
Is samenwerking de sleutel voor een goede energietransitie?

Het is misschien wel één van de belangrijkste vraagstukken van deze tijd: de energietransitie. Bijna alle gemeenten en provincies zijn volledig overtuigd van het belang van CO2-reductie en het overstappen naar duurzame energie. Ook zijn de gemeenten en provincies vaak voorzien van de financiële middelen om verduurzaming te bewerkstelligen. Dit is op zichzelf alleen niet voldoende. Er moeten concrete vragen worden beantwoord voordat er geïnvesteerd kan worden in verduurzaming. Welke duurzame oplossingen zijn het meest efficiënt in de omgeving van de gemeente? Wat is er technisch allemaal haalbaar? Ook moet er natuurlijk draagvlak zijn onder de bewoners, maar ook onder bedrijven en andere organisaties die een rol spelen. Het evenwicht tussen het tevredenstellen van alle stakeholders en tegelijkertijd de klimaatdoelen bereiken kan lastig te bewaren zijn. In onze ervaring hebben gemeenten niet altijd de capaciteiten om zelf de mogelijkheden tot verduurzaming volledig uit te zoeken. Ingenieursbureaus hebben vaak de technische kennis en de benodigde capaciteit in huis om de diverse mogelijke oplossingen bij gemeenten te onderzoeken op haalbaarheid. Daarnaast speelt het kostenplaatje mee. Hoe houd je de energietransitie betaalbaar voor alle belanghebbenden?

Onderzoek om de energietransitie op gang te helpen

Om te verduurzamen is het allereerst van belang om te kijken in welk stadium de gemeente of provincie zich bevindt.  Soms zien wij van No Nonsense Technical Solutions (NNTS) dat een gemeente graag wil verduurzamen, maar nog niet weet waar ze moet beginnen of wat er überhaupt allemaal mogelijk is. Een zogeheten quickscan kan dan uitkomst bieden. Dit is een relatief snelle manier om alle mogelijkheden in kaart te brengen wat betreft verduurzaming. Andere gemeenten zijn al in een verder stadium: zij hebben al vormen van duurzame energie voor ogen (bijv. geothermie, riothermie, biomassa, etc.) voor ogen, maar weten nog niet of dit technisch en financieel haalbaar is. In onze ervaring kunnen gemeenten vaak snel stappen zetten na de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek. Zo hielpen wij van NNTS bijvoorbeeld gemeenten in Noord Oost Twente bij het bepalen van de haalbaarheid van geothermie. Ons onderzoek hielp de gemeente goed bij het onderbouwd zetten van verdere stappen in de energietransitie. Weer andere gemeenten hebben zelf al data verzameld van een specifieke duurzame toepassing, maar missen de capaciteit om deze data te analyseren en hier conclusies uit te trekken. Daarom voerden wij een data-analyse van riothermie uit voor de gemeente Rotterdam. Ook hier bleek het inschakelen van een ingenieursbureau een goede stap voor de gemeente.

CO2-reductie bedrijventerreinen

Wij zien tegenwoordig steeds vaker dat gemeenten nieuwe bedrijventerreinen aanleggen met duurzaamheid als uitgangspunt. Echter zitten deze gemeenten vaak nog wel in hun maag met oude industrieterreinen die nog te veel CO2 uitstoten. En hoe krijg je zo’n CO2-reductie het beste voor elkaar? Onlangs werd NNTS ingeschakeld door de gemeente Alkmaar om het bedrijventerrein Boekelermeer volledig aardgasvrij te maken. Om dit voor elkaar te krijgen is het van belang om verschillende fases te doorlopen. Het is cruciaal de ondernemers van het bedrijventerrein al in een vroeg stadium bij het project te betrekken. De uiteindelijke oplossing moet immers rekening houden met alle stakeholders. Aan het begin van het project doen we een inventarisatie waarbij de huidige situatie in kaart wordt gebracht. In deze fase worden ook alle mogelijke duurzame initiatieven die van toepassing kunnen zijn uiteengezet. Vervolgens maken we op basis van gevonden informatie een selectie van de best passende energiebronnen voor de locatie. Voor deze energiebronnen onderzoeken we de technische en financiële haalbaarheid voor het bedrijventerrein, op basis waarvan wij vervolgens een advies kunnen uitbrengen aan de gemeente.

Samenwerken in de regio

Veel gemeenten zijn het er ook over eens dat samenwerking binnen de regio kan helpen om de energietransitie sneller dichterbij te brengen. Het werkt alleen maar vertragend wanneer alle opgedane kennis op het gebied van verduurzaming geïsoleerd blijft. Juist door het delen van kennis en expertise kunnen doelen bereikt worden. Daarom werken gemeenten, provincies en het rijk samen door middel van regionale energie strategieën (RES). In het kader hiervan kan het nuttig zijn om onder leiding van een kennispartner een sessie te beleggen met diverse gemeenten. De kennispartner kan zowel bemiddelend optreden als cruciale input geven door de gezamenlijk opgestelde voorstellen door gemeenten verder te onderzoeken. Hierdoor komt het verwezenlijken van een vruchtbare samenwerking dichterbij.

Kiezen voor een ingenieursbureau

Zoals blijkt uit dit artikel kan het voor overheden uitkomst bieden om een ingenieursbureau in te schakelen, echter kan het lastig zijn om het meest geschikte ingenieursbureau te vinden. Wij stellen ons bij NNTS als doel om ons op diverse punten te onderscheiden van meer traditionele bureaus. Dit doen we door:

  • Het hanteren van een vraag gestuurde aanpak.
  • Het werken met masterstudenten van de technische universiteiten vanuit verschillende technische disciplines. Zij worden begeleid door fulltime projectleiders.
  • Het samenstellen van een multidisciplinair team dat precies is ingericht op de aard van het project.
  • Het verrichten van twee tot drie keer zoveel werk voor hetzelfde budget.
  • Het versnellen van de energietransitie dankzij onze unieke werkwijze.

Wilt u meer informatie over de diensten die NNTS u kan bieden op het gebied van verduurzaming? Neem dan contact op via info@nnts-group.nl of bel naar +31 (0)6 – 42 59 00 91!

Schrijver
Back To Top